Lisu qiben Ensemble in Weixi county, Diqing Prefecture (video by Keyi Liu)

Lisu dance achi mugua (ancient tune of goat) in Weixi county, Diqing Prefecture (video by Keyi Liu)

Lisu magu (jaw harp) “Threshing tune” in Lijiang ,Yunnan (video by Keyi Liu)

Lisu Wedding Songs Duet in Lijiang, Yunnan (video by Keyi Liu)